REGULAMIN KONKURSU

Regulamin konkursu literackiego na krótką formę literacką z ilustracją


I. Cele konkursu:
1 inspirowanie dzieci i rodziców do aktywności twórczej, rozwijania talentów literackich i plastycznych, rozbudzania wyobraźni i kreatywności,
2 stworzenie dzieciom i rodzicom możliwości prezentacji ich autorskich pomysłów,
3 integracja i zacieśnianie więzi rodzinnych,
4 sposób na alternatywne spędzanie czasu wolnego w rodzinnym gronie.


II. Informacje ogólne:
1 Organizator konkursu: Anna Głowacka,
2 Adresaci konkursu: dzieci uczęszczające do Przedszkola Niepublicznego z Oddziałami Integracyjnymi im. bł. B. Lament w Lublinie oraz ich rodzice,
3 Temat prac konkursowych brzmi: „Bajka ma moc…”,
4 Konkurs trwa od 25.03. do 19.04.2024 roku.


III. Przedmiot konkursu:
1 Przedmiotem konkursu jest opracowanie tekstu utworu literackiego wiersza, opowiadania lub historyjki, który przedstawi bajkę z przesłaniem. Forma literacka ma być opatrzona ilustracją.


IV. Zasady i warunki uczestnictwa w konkursie:
1 Utwór musi być napisany w języku polskim. Powinien być zrozumiały, dostosowany do poziomu dzieci przedszkolnych.
2 Zgłaszane teksty nie mogą naruszać praw autorskich osób trzecich oraz nie mogą być wcześniej publikowane lub wykorzystywane na potrzeby innych przedsięwzięć.
3 Objętość tekstu nie powinna przekraczać strony formatu A4, pisanej czcionką Times New Roman 12. Ilustracja na osobnej kartce A4, techniką płaską.
4 Organizatorzy nie oddają prac i zastrzegają sobie prawo do wykorzystania prac w celu promocji przedszkola.
5 Oceny prac dokona komisja powołana przez organizatorów konkursu.
6 Każda praca powinna być opatrzona metryczką napisaną na dole strony i powinna zawierać: imię i nazwisko przedszkolaka, grupę do której uczęszcza, wiek dziecka, imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego, pod kierunkiem którego, powstał utwór literacki, imię i nazwisko ilustratora. Jest to jednocześnie zgoda na publikację utworu i ilustracji na stronie internetowej i w tomiku
7 Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest dostarczenie pracy konkursowej do dnia 19.04.2024 r. do koordynatora konkursu p. Anny Głowackiej.


V. Wyniki konkursu i nagrody:
1 Komisja powołana przez organizatora konkursu wyłoni spośród przekazanych prac laureatów konkursu.
2 Kryteria oceny prac: pomysłowość, związanie z tematem, wkład dziecka w stworzony utwór literacki i ilustrację.
3 Ogłoszenie wyników nastąpi 23.04.2024r.
4 Wyłonieni w konkursie laureaci 3 pierwszych miejsc otrzymają dyplomy i nagrody. Pozostali uczestnicy otrzymają dyplomy uczestnictwa w konkursie.
5 Decyzje komisji konkursowej są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.
6 Prace nie spełniające wymogów regulaminowych, nie będą brały udziału w konkursie.
7 Dane osobowe uczestników pozyskane są wyłącznie do celów konkursowych i nie będą udostępniane podmiotom trzecim.


VI. Uwagi końcowe:
1 Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej przedszkola i na fanpage’u przedszkola na facebooku dnia 23.04.2024 roku.
2 Z prac zgłoszonych do konkursu stworzony zostanie tomik “Bajka ma moc…”
3 Prace zgłoszone do konkursu nie będą zwracane autorom.

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *