STATUT
Przedszkola Niepublicznego z Oddziałami Integracyjnymi im. bł. Bolesławy Lament w Lublinie

Rozdział I
Postanowienia ogólne

$1

1.Przedszkole posiada nazwę: Przedszkole Niepubliczne z Oddziałami Integracyjnymi im. bł. Bolesławy Lament w Lublinie. W dalszej części Statutu zwane jest przedszkolem.
2.Nazwa przedszkola używana jest w pełnym brzmieniu.
3.Przedszkole jest zlokalizowane w budynku przy ul. Kochanowskiego 34, 20-434 Lublin, stanowiącym własność Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Świętej Rodziny.
4.Przedszkole jest typem Niepublicznego Przedszkola Integracyjnego.

$2

1.Organem prowadzącym przedszkole jest Zgromadzenie Sióstr Misjonarek Świętej Rodziny, z siedzibą w Komorowie.

$3

1.Nadzór pedagogiczny nad przedszkolem sprawuje Lubelski Kurator Oświaty w Lublinie.

Rozdział II
Cele i zadania przedszkola

$4

1. Celem wychowania przedszkolnego jest wsparcie całościowego rozwoju dziecka. Wsparcie to realizowane jest przez proces opieki, wychowania i nauczania — uczenia się, co umożliwia dziecku odkrywanie własnych możliwości, sensu działania oraz gromadzenie doświadczeń na drodze prowadzącej do prawdy, dobra i piękna. W efekcie takiego wsparcia dziecko osiąga dojrzałość do podjęcia nauki na pierwszym etapie edukacji.

$5

1.Cel ten będzie realizowany poprzez następujące zadania:
1) wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka poprzez organizację warunków sprzyjających nabywaniu doświadczeń w:  fizycznym, emocjonalnym, społecznym i poznawczym obszarze jego rozwoju;
2) tworzenie warunków umożliwiających dzieciom swobodny rozwój, zabawę i odpoczynek w poczuciu bezpieczeństwa;
3) wspieranie aktywności dziecka podnoszącej poziom integracji sensorycznej i umiejętności korzystania z rozwijających się procesów poznawczych;
4) zapewnienie prawidłowej organizacji warunków sprzyjających nabywaniu przez dzieci doświadczeń, które umożliwią im ciągłość procesów adaptacji oraz pomoc dzieciom rozwijającym się w sposób nieharmonijny, wolniejszy lub przyspieszony:
5) dobór treści adekwatnych do poziomu rozwoju dziecka, możliwości percepcyjnych i rozumowania, z poszanowaniem indywidualnych potrzeb i zainteresowań;
6) wzmacnianie poczucia wartości, indywidualność, oryginalność dziecka oraz potrzeby tworzenia relacji osobowych i uczestnictwa w grupie;
7) tworzenie sytuacji sprzyjających rozwojowi nawyków i zachowań prowadzących do samodzielności, dbania o zdrowie, sprawność ruchową i bezpieczeństwo, w tym bezpieczeństwo w ruchu drogowym;

$6

Przedszkole realizuje cele i zadania wynikające z podstawy programowej wychowania przedszkolnego, w duchu wartości i zasad katolickich:
a) Wspomaga indywidualny, wszechstronny rozwój dziecka sprawując opiekę nad dziećmi zdrowymi i niepełnosprawnymi odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości placówki z uwzględnieniem jej charakteru integracyjnego.
b) Pomaga rodzinie w wychowaniu i pełnieniu opieki nad dzieckiem, zapewnia bezpieczne, higieniczne i optymalne warunki prawidłowego rozwoju w obszarze fizycznym, emocjonalnym, społecznym i poznawczym.
c) Udziela wsparcia rodzinie znajdującej się w trudnej sytuacji życiowej.
d) Realizuje zadania we współpracy z rodzicami (opiekunami) dziecka, a także osobami oraz instytucjami świeckimi i kościelnymi wspierającymi działalność przedszkola.
e) Organizuje opiekę nad dzieckiem niepełnosprawnym, uwzględnia jego potrzeby i zapewnia w miarę możliwości placówki pracę wychowawczo-dydaktyczną i opiekuńczo-rewalidacyjną organizowaną na podstawie indywidualnego programu terapeutycznego uwzględniającego zalecenia ujęte w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego prowadzoną w ramach zajęć indywidualnych i grupowych pod kierunkiem specjalistów.
f) Przedszkole udziela dzieciom pomocy psychologiczno-pedagogicznej, która polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dziecka oraz na rozpoznawaniu indywidualnych możliwości wychowanka.
g) Pomoc psychologiczno-pedagogiczną organizuje i udziela w ramach zintegrowanych działań nauczycieli i specjalistów we współpracy z rodzicami, poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, placówkami doskonalenia nauczycieli, fundacjami, itp.
h) Zadania wychowawcze i opiekuńcze wypełnia w stosunku do dziecka w sposób zindywidualizowany
i) Organizuje wycieczki autokarowe edukacyjne i o charakterze religijnym.
j) Podtrzymuje tożsamość narodową, uczy miłości do Boga i Ojczyzny.
k) Przestrzega praw zawartych w Konwencji o Prawach Dziecka.
l) Systematycznie wspiera i rozwija mechanizmy uczenia się prowadzące do osiągnięcia przez dziecko poziomu rozwoju umożliwiającego podjęcie nauki w szkole.

Rozdział III

Organy przedszkola

$7

1.Organy wewnętrzne przedszkola:
a) Dyrektor,
b) Rada Pedagogiczna,
2.Organy przedszkola współdziałają ze sobą, mają możliwość podejmowania działań oraz inicjatyw w zakresie swoich zadań i kompetencji.

$8

1.Przełożona Generalna Zgromadzenia, działając w imieniu Zgromadzenia, powołuje i odwołuje dyrektora.
2.Organ Prowadzący przekazuje dyrektorowi przedszkola swoje następujące uprawnienia:
a) występowanie z wnioskiem do władz samorządowych o przyznanie dotacji na działalność przedszkola,
b) informowanie Wydziału Oświaty i Wychowania Urzędu Miasta Lublin o zmianach zaistniałych w zgłoszeniu do ewidencji, powstałych już po zarejestrowaniu placówki,
c) ustalenie wysokości opłat rodziców za pobyt dziecka w przedszkolu.
3.Dyrektor reprezentuje przedszkole wobec władz oświatowych, samorządowych i kościelnych.
4.Dyrektor przedszkola:
a) kieruje bieżącą działalnością przedszkola,
b) sprawuje opiekę nad dziećmi oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne,
c) współpracuje z rodzicami w sprawach dotyczących procesu opiekuńczo-wychowawczo-dydaktycznego,
d) planuje i organizuje pracę przedszkola,
e) wykonuje uchwały Rady Pedagogicznej,
f) troszczy się o tworzenie w przedszkolu wspólnoty i rodzinnej atmosfery;
g) odpowiada za wykonanie zaleceń zawartych w orzeczeniach dzieci z niepełnoprawnością,
h) wypełnia inne zadania wynikające ze Statutu i odpowiednich przepisów:
– zapewnia nauczycielom odpowiednie warunki do realizacji zadań statutowych przedszkola,
– współpracuje z nauczycielami w realizacji zadań statutowych przedszkola
– organizuje w przedszkolu pomoc psychologiczno-pedagogiczną,
– organizuje wewnętrzne i zewnętrzne doskonalenie zawodowe nauczycieli spójne z charakterem i misją przedszkola.
5.Dyrektor odpowiada za administracyjną, gospodarczą i finansową obsługę przedszkola, a w szczególności:
a) może powołać wicedyrektora,
b) zwalnia nauczycieli i innych pracowników przedszkola,
c) przydziela nauczycielom stałe i dodatkowe zajęcia w ramach wynagrodzenia zasadniczego,
d) przyznaje nagrody i wyróżnienia,
e) dysponuje środkami finansowymi i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie,
f) odpowiada za właściwe prowadzenie dokumentacji finansowej placówki, odpowiada za przestrzeganie przepisów prawa pracy odnoszących się do placówek niepublicznych.
g) współdziała ze szkołami wyższymi w organizacji praktyk pedagogicznych,
h) wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa w czasie zajęć organizowanych przez przedszkole.

$9

1.W przedszkolu działa Rada Pedagogiczna.
a) Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem placówki w zakresie realizacji jej statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki w przedszkolu,
b) Rada Pedagogiczna działa w oparciu o szczegółowy regulamin swojej działalności.
2.Do kompetencji Rady Pedagogicznej należy:
a) opiniowanie i zatwierdzanie płanu pracy przedszkola,
b) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w placówce,
c) ustalenia organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli przedszkola,
3.Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków.
4.Oprócz zebrań Rady Pedagogicznej mogą być organizowane spotkania szkoleniowe i formacyjne.
5.Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane.

Rozdział IV
Organizacja przedszkola

$10

1.Organizację pracy w ciągu dnia określa ramowy i szczegółowy rozkład dnia, zgodny z podstawą programową.
2.Ramowy program dnia na wniosek Rady Pedagogicznej ustala dyrektor przedszkola.
3.Szczegółowy rozkład dnia ustala wychowawca, dostosowany do potrzeb dzieci, wymagań zdrowia i higieny pracy oraz oczekiwań rodziców i uwzględnia zapisy ramowego rozkładu dnia.
4.Praca opiekuńczo-wychowawcza i dydaktyczna w przedszkolu prowadzona jest zgodnie z podstawą programową, w oparciu o programy wychowania przedszkolnego, dopuszczone do użytku przez dyrektora na wniosek nauczycieli lub programy własne.
5.Dyrektor powierza każdy oddział opiece nauczycielowi – wychowawcy. W grupie integracyjnej zatrudnia pedagoga specjalnego, nauczyciela i pomoc nauczyciela (zatrudnionych na umowę o prace lub umowę zlecenie) i powierza sprawowanie opieki lub prowadzenie zajęć w miarę potrzeb.
6.Dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności, w miarę możliwości, nauczyciel powinien prowadzić swój oddział przez wszystkie lata pobytu dzieci w przedszkolu.
7.W czasie pobytu w przedszkolu oraz w trakcie zajęć poza terenem przedszkola dzieci mają zapewnioną stałą opiekę pracownika pedagogicznego w uzasadnionych wypadkach pomoc nauczyciela.
8.Podczas zajęć dodatkowych (poza zajęciami wynikającymi z podstawy programowej) prowadzonych na terenie przedszkola dzieci zostają pod opieką osoby prowadzącej zajęcia.
9.Przedszkole jest czynne od godziny 6.40 do 16.30.
10.Godzina pracy nauczyciela w przedszkolu trwa 60 minut.
11.Czas trwania zajęć organizowanych w przedszkolu dostosowuje się do możliwości rozwojowych dzieci i wynosi:
– z dziećmi w wieku 2,5 – 4 lata – około 15-20 minut,
– z dziećmi w wieku 5 – 6 lat – około 30 minut.
12.W przedszkolu prowadzone są zajęcia uwzględniające potrzeby, zainteresowania i możliwości rozwojowe dzieci (wycieczki i wyjścia tematyczne, edukacyjne, teatrzyki, zajęcia artystyczne, zajęcia o charakterze terapeutycznym). Zaplanowywane są one na dany rok szkolny.
13.Zajęcia z katechezy odbywają się we wszystkich grupach wiekowych.
14.Nauczyciel realizujący zajęcia dokonuje zapisów dotyczących przeprowadzonych przez niego zajęć (dotyczy także zajęć z katechezy, języka angielskiego, umuzykalniania, gimnastyki, rytmiki).
15.W przedszkolu prowadzone są zajęcia specjalistyczne dla dzieci objętych pomocą psychologiczno-pedagogiczną – zatrudnia się osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje do prowadzenia zajęć.
16.Przedszkole jest nieczynne w dni ustawowo wolne od pracy oraz w:
a) przerwy letniej
b) przerwy świątecznej 24.12 do 1.01
c) Wielkiego Czwartku i Wielkiego Piątku,
d) piątku po Bożym Ciele,
jak również w dni dodatkowe, zgodnie z zarządzeniem dyrektora podane do informacji na każde półrocze.
17.Podstawowymi formami aktywności dzieci w przedszkolu są: zabawy swobodne, zajęcia dydaktyczne (w sali zajęć, w ogrodzie, na placu zabaw, itd.), czynności samoobsługowe dzieci.
18.Dzieci w przedszkolu podzielone są na oddziały według kryterium wieku oraz sposobu funkcjonowania dziecka w grupie, jego rozwoju emocjonalnego, społecznego, werbalnego i poznawczego.
19.Liczba dzieci w oddziale nie powinna przekraczać 25 osób.
20.W oddziale integracyjnym liczba wychowanków powinna wynosić od 15 do 20, w tym od 3 do 5 dzieci niepełnosprawnych.
21.W ciągu roku szkolnego, za zgodą dyrektora przedszkola (w okresach niskiej frekwencji dzieci w przedszkolu lub nieobecności wychowawców grup), istnieje możliwość połączenia dzieci z oddziałów tak, aby liczba dzieci w oddziale nie przekraczała 25, a w przypadku oddziałów integracyjnych — 20 osób.
22.Zawieszenie zajęć w przedszkolu i wprowadzenie zdalnego nauczania:
W przedszkolu dyrektor zawiesza na czas oznaczony w przypadku wystąpienia na terenie funkcjonowania przedszkola:
a) zagrożenia bezpieczeństwa dzieci w związku z organizacją i przebiegiem imprez ogólnopolskich i międzynarodowych:
b) temperatury zewnętrznej lub w pomieszczeniach, w których są prowadzone zajęcia z uczniami, zagrażającej zdrowiu;
c) zagrożenia związanego z sytuacja epidemiologiczną;
d) nadzwyczajnego zdarzenia zagrażającego bezpieczeństwu lub zdrowiu dzieci.
23.W przypadku zawieszenia zajęć na okres powyżej dwóch dni dyrektor przedszkola organizuje dla dzieci od trzeciego dnia zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość bez użycia monitorów ekranowych.
24.Zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość mogą być realizowane w szczególności przez informowanie rodziców o materiałach dydaktycznych i możliwych formach ich realizacji przez dziecko w domu (z wykorzystaniem dostępnych dla rodziców środków komunikacji elektronicznej, poczta elektroniczna, strona internetowa przedszkola). Nauczyciele wskazują aplikacje, gry edukacyjne i materiały multimedialne, które mogą być użyte w pracy z dzieckiem.
25.Rodzice krótko informują za pomocą poczty elektronicznej, SMS-ów lub innego uzgodnionego komunikatora o efektach prowadzonych zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość – jest to sposób potwierdzenia uczestnictwa dzieci w wymienionych zajęciach.
26.W okresie organizacji dla dzieci zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość dyrektor przedszkola odpowiada za organizację realizacji zadań tej jednostki, w tym wymienionych wyżej zajęć lub innego sposobu realizacji zajęć, w szczególności:
a) ustala, czy nauczyciele maja dostęp do infrastruktury informatycznej, oprogramowania i Internetu umożliwiających interakcję między rodzicami a nauczycielami prowadzącymi zajęcia;
b) ustala, we współpracy z nauczycielami, technologie informacyjno-komunikacyjne wykorzystywane przez nauczycieli do realizacji zajęć;
c) ustala, we współpracy z nauczycielami, źródła i materiały niezbędne do realizacji zajęć, z których dzieci i rodzice mogą korzystać;
d) ustala z nauczycielami potrzebę modyfikacji zestawu programów wychowania przedszkolnego oraz, w razie potrzeby, modyfikuje ten program;
e) zapewnia rodzicom możliwość konsultacji z nauczycielami prowadzącymi zajęcia oraz przekazuje im informację o formach i terminie tych konsultacji;
f) przekazuje rodzicom i nauczycielom informację o sposobie i trybie realizacji zadań przedszkola, w szczególności w zakresie organizacji kształcenia specjalnego, pomocy psychologiczno-pedagogicznej, indywidualnego rocznego przygotowania przedszkolnego oraz zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, jeśli są organizowane;
g) koordynuje współpracę nauczycieli z rodzicami, uwzględniając potrzeby edukacyjne i możliwości psychofizyczne dzieci, w tym dzieci objętych kształceniem specjalnym, indywidualnym obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym, dzieci objętych wczesnym wspomaganiem.
27.Dyrektor przedszkola określa procedury funkcjonowania przedszkola i postępowania jego pracowników w okresie zawieszenia, są one objęte dokumentami.
w tym czasie nauczyciele:
a) uzyskują dostęp do infrastruktury informatycznej, oprogramowania i Internetu umożliwiających interakcję między nimi a rodzicami;
b) uczestniczą w ustaleniu przez dyrektora technologii informacyjno-komunikacyjnych wykorzystywanych do realizacji zajęć;
c) uczestniczą w ustalaniu przez dyrektora źródeł i materiałów niezbędnych do realizacji zajęć, z których dzieci i rodzice mogą korzystać;
d) inicjują potrzebę modyfikacji zestawu programów wychowania przedszkolnego, w razie potrzeby modyfikują ten program:
e) stosują ustalony sposób potwierdzenia uczestnictwa dzieci w zajęciach;
f) realizują konsultacje z rodzicami;
g) przekazują rodzicom ustalone przez dyrektora informacje o sposobie i trybie realizacji zadań przedszkola.
w tym czasie inni niż pedagogiczni pracownicy przedszkola:
a) udzielają wsparcia nauczycielom w realizacji ich zadań;
b) dbają o obiekt zgodnie z procedurami dotyczącymi funkcjonowania placówki w okresie realizacji zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
28.W okresie zawieszenia funkcjonowania przedszkola czynności jego organów są podejmowane za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Treść podjętej w ten sposób czynności jest utrwalana w formie protokołu (z zebrania Rady Pedagogicznej) lub notatki (w innych przypadkach).
29.Dla realizacji celów statutowych przedszkole posiada odpowiednie pomieszczenia: (6 sal zajęć, salę teatralną, salę gimnastyczną, gabinety specjalistów: logopedy, psychologa, pedagoga specjalnego, salę integracji sensorycznej, salę zajęć terapii manualnej, łazienki, szatnię, kancelarię, gabinet dyrektora, gabinet księgowej, korytarze, dostęp do kaplicy, windę, parking, monitoring, zaplecze socjalne: kuchnię, magazyny, pokój socjalny dla personelu).
30.Przedszkole posiada także: plac zabaw z odpowiednim sprzętem zabawowym i zapleczem sanitarno-gospodarczym.

Rozdział V
Obowiązki i prawa pracowników przedszkola

$11

Dzieci pozostają pod opieką nauczyciela przedszkola od chwili przyprowadzenia ich do placówki przez rodziców (opiekunów) do chwili odebrania z przedszkola. W czasie schodzenia i rozchodzenia się dzieci opiekę nad dziećmi może sprawować pomoc nauczyciela.

Obowiązki i prawa nauczycieli i specjalistów:

$12

1.Obowiązkiem nauczyciela jest:
a) prowadzić z dziećmi pracę opiekuńczą, wychowawczą i dydaktyczną zgodnie z obowiązującym programem, wspierać wszechstronny rozwój dzieci,
b) starannie przygotować się do pracy z dziećmi, prowadzić dokumentację pracy przedszkola, zgodnie z obowiązującymi przepisami (planowanie, obserwacje i dzienniki); przygotowywać pomoce do zajęć w przedszkolu,
c) dbać o wygląd estetyczny i higieniczny pomieszczeń dla dzieci, o czystość pościeli, ręczników i zabawek,
d) współpracować ze specjalistami świadczącymi pomoc pedagogiczno-psychologiczną,
e) uczestniczyć czynnie i aktywnie w posiedzeniach Rady Pedagogicznej oraz przygotowywać się do omawiania zaplanowanych zagadnień,
f) dbać o poszerzenie swoich kwalifikacji przez uczestnictwo w szkoleniach, czytanie lektury zawodowej,
g) współpracować z rodzicami, (opiekunami prawnymi), w tym informować rodziców (opiekunów prawnych) o postępach i trudnościach dziecka,
h) wykonywać inne czynności wynikające z organizacji pracy w przedszkolu powierzone przez dyrektora,
i) ponosi odpowiedzialność za zdrowie i bezpieczeństwo dzieci,
j) informować o zaobserwowanym stanie zdrowia dziecka jego rodziców/prawnych opiekunów,
k) kierować się zasadami i wartościami wynikającymi z misji i katolickiego charakteru przedszkola,
l) uczestniczyć w formacji religijnej, utożsamiać się z misją przedszkola.

2.Nauczyciele mają prawo do:
a) korzystania z pomocy merytorycznej i metodycznej dyrektora i zespołu edukacyjnego, wyspecjalizowanych placówek, poradni i instytucji naukowych;
b) wyboru metod, sposobów, form i pomocy w realizacji programu wychowania przedszkolnego w przydzielonej sobie grupie;
c) realizacji ścieżki awansu zawodowego.
d) modyfikowania programów i metod oraz tworzenia programów własnych,
e) wyrażania własnych opinii i innowacji podczas posiedzenia Rady Pedagogicznej,
f) odwoływania się do organu prowadzącego.

2.Obowiązkiem nauczycieli — specjalistów jest:
a) opracować indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny dla dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego i plany pracy indywidualnej z dzieckiem
b) prowadzić z dziećmi pracę opiekuńczą, wychowawczą i dydaktyczną zgodnie z opracowanym indywidualnym programem edukacyjno-terapeutycznym
c) starannie przygotowywać się do pracy z dziećmi, prowadzić dokumentację własnej pracy (dziennik zajęć, karty obserwacji dziecka, opinie), przygotowywać pomoce do zajęć
d) troszczyć się o wzbogacanie bazy dydaktycznej przedszkola w pomoce do pracy indywidualnej z dzieckiem niepełnosprawnym
e) angażować się w zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów
f) prowadzić ewaluację własnych działań (m.in. ewaluacja IPET —u)
g) aktywnie uczestniczyć w zebraniach Rady Pedagogicznej oraz przygotować się do omawiania zaplanowanych zagadnień
h) dbać o pogłębienie swoich kwalifikacji przez uczestniczenie w kursach, warsztatach, czytanie lektury zawodowej
i) współpracować ściśle z rodzicami dzieci
j) wykonywać inne czynności wynikające z organizacji i specyfiki pracy w przedszkolu powierzone przez dyrektora przedszkola
k) dbać o estetykę i higienę pomieszczeń dla dzieci

Prawa i obowiązki pracowników niepedagogicznych

$13

1.Obowiązki głównej księgowej:
a) prowadzenie ewidencji dotacji oraz sporządzanie rozliczeń wykorzystania dotacji,
b) terminowe prowadzenie gospodarki finansowej,
c) sporządzanie list płacy oraz umów cywilnoprawnych,
d) prowadzenie miesięcznych indywidualnych rozliczeń ZUS: emerytalnego, rentowego, chorobowego, wypadkowego, zdrowotnego, funduszu pracy,
e) miesięczne naliczanie i przekazywanie do Urzędu Skarbowego podatku dochodowego od osób fizycznych oraz sporządzanie rocznych informacji podatkowych dla pracowników PIT-11,
f) wdrażanie w życie obowiązujących przepisów i zasad dotyczących rachunkowości przedszkola,
g) wykonywanie innych czynności zleconych przez dyrektora wynikających z pracy placówki.
2.Obowiązki sekretarki:
a) dbanie o bezpieczeństwo w godzinach pracy parter i szatnia, wejście do budynku Przedszkola,
b) dobra komunikacja z rodzicami i pracownikami przedszkola — uzgodnienia, rejestr spraw,
c) opieka nad dziećmi na korytarzu wg potrzeb grup, wyjścia na spacer, na plac zabaw,
d) przygotowywanie danych do sprawozdań oświatowych,
e) przygotowywanie komunikatów wg ustaleń na tablicę informacyjną i aktualizacja strony internetowej przedszkola,
f) przestrzeganie przepisów do poufności, tajemnicy zawodowej oraz RODO,
g) wykonywanie innych czynności zleconych przez dyrektora wynikających z pracy placówki.
3.Obowiązki pomocy nauczyciela:
a) spełnianie czynności opiekuńczych w stosunku do wychowanków, zleconych przez nauczyciela wychowawcę,
b) przygotowywanie pomocy dydaktycznych, dekoracyjnych,
c) nakrywanie do stołu (do posiłków) zgodnie z zasadami estetyki i rozdawanie żywności według norm,
d) opieka i bezpieczeństwo dzieci podczas zabawy, w łazience, na spacerach, wycieczkach,
e) dbanie o estetyczny i funkcjonalny wystrój sali pod kierunkiem nauczyciela,
f) wykonywanie innych czynności zleconych przez nauczyciela – wychowawcę czy dyrektora wynikających z pracy placówki.
4.Obowiązki szefa kuchni:
a) zaopatrywanie w artykuły spożywcze, środki czystości oraz inne artykuły niezbędne do funkcjonowania przedszkola,
b) udział w planowaniu jadłospisów zgodnie z obowiązującymi normami i kalorycznością,
c) planowanie i organizacja zakupów,
d) przestrzeganie terminów przydatności do spożycia artykułów spożywczych znajdujących się w magazynie oraz właściwe ich przechowywanie,
e) przestrzeganie przepisów związanych z HACCP,
f) wykonywanie innych czynności zleconych przez dyrektora wynikających z organizacji pracy w placówce.
5.Obowiązki pomocy kuchennej:
a) racjonalne przyrządzanie posiłków i pomoc kucharce w sporządzaniu posiłków,
b) przyjmowanie produktów z magazynu i dbanie o racjonalne ich zużycie,
c) utrzymywanie w stanie używalności powierzonego sprzętu i dbanie o czystość pomieszczeń kuchennych,
d) udział w ustalaniu jadłospisu,
e) wykonywanie innych czynności poleconych przez dyrektora wynikających z organizacji pracy w placówce,
f) utrzymywanie w czystości sprzętu i naczyń kuchennych,
g) załatwianie zleconych czynności związanych z zakupem i dostarczaniem produktów do przedszkola,
h) wykonywanie innych czynności zleconych przez dyrektora wynikających z organizacji pracy w placówce.
6.Obowiązki woźnej oddziałowej:
a) troska o czystość powierzonych pomieszczeń, pomoc nauczycielowi w pełnieniu funkcji opiekuńczych w stosunku do dzieci,
c) wykonywanie innych czynności zleconych przez dyrektora, wnikających z organizacji pracy w placówce.
7.Obowiązki woźnego oddziałowego
a) dbanie o stan techniczny urządzeń przedszkolnych,
b) dokonywanie bieżących napraw maszyn, sprzętu i urządzeń w przedszkolu,
c) strzec mienia przedszkolnego,
d) utrzymywanie czystości i porządku na powierzonym odcinku,
e) sprzątanie terenu wokół przedszkola i na placu zabaw, dbałość o stan trawnika,
f) dbałość o chodniki i krawężniki niezależnie od pory roku,
g) dbałość o stan ogrodzenia wokół terenu przedszkola,
h) inne czynności polecone przez dyrektora, a wynikające z organizacji pracy w przedszkolu.
8.Szerszy zakres praw i obowiązków pracowników niepedagogicznych określa Kodeks Pracy.

Rozdział VI
Wychowankowie przedszkola

$14

1.Do przedszkola mogą uczęszczać dzieci w wieku od 2,5 do 7 lat.
2.W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko w wieku powyżej 7 lat, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat.
3.Dzieci 6-letnie realizują obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne.
4.Wychowanie i opieka w przedszkolu oparte są na zasadach chrześcijańskich.

$15

1.Przedszkole przestrzega praw dziecka do:
a) rozwoju fizycznego, psychicznego, duchowego, moralnego i społecznego z uwzględnieniem własnego tempa
b) rozwijania i pogłębiania wiary
c) zachowania swojej tożsamości narodowej, rodzinnej
d) integracji z grupą
e) wyrażania własnego zdania
f) opieki psychologiczno-pedagogicznej
g) zabawy i nauki
h) wypoczynku
2.Obowiązkiem dziecka jest:
a) przestrzeganie wspólnie ustalonego Kodeksu Przedszkolaka,
b) przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny osobistej,
c) przestrzeganie wspólnie ustalonych norm postępowania w grupie,
d) wykonywanie poleceń nauczyciela,
e) niesienie pomocy kolegom i koleżankom, zwłaszcza niepełnosprawnym,
f) uczestnictwo w zajęciach,
g) dbanie o porządek w sali, szanowanie zabawek oraz pomocy dydaktycznych,
h) zgłaszanie niewłaściwych zachowań kolegów nauczycielowi lub innej osobie dorosłej.

$ 16

1.Dyrektor w porozumieniu z Radą Pedagogiczną może podjąć decyzję skreślenia dziecka z listy dzieci przyjętych do przedszkola oraz nie przyjąć na następny rok w następujących przypadkach:
1) z powodu stwierdzonego braku predyspozycji zdrowotnych, (zatajenia przez Rodzica informacji o stanie zdrowia dziecka, gdy dziecko jest ciężko chore), niezbędnych do prawidłowego rozwoju w warunkach przedszkolnych, z uwagi na dobro samego wychowanka oraz innych dzieci w przedszkolu,
a) gdy rodzice zalegają z opłatami za przedszkole,
b) nieusprawiedliwionej miesięcznej nieobecności dziecka w przedszkolu,
c) braku współpracy rodziców z nauczycielami w zakresie wychowania dzieci, w przypadku gdy zachowanie zagraża bezpieczeństwu dzieci i nie ma poprawy, podważania przez rodziców autorytetu nauczyciela wobec powierzonych mu dzieci,
d) naruszania przez rodziców Regulaminu albo Statutu przedszkola.

Rozdział VII
Prawa i obowiązki rodziców

$17

1.Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach wychowania, opieki i kształcenia dzieci według zasad obowiązujących w przedszkolu.
2.Rodzice mają prawo do:
a) poznawania zamierzeń wychowawczo-dydaktycznych realizowanych w planach pracy w danym oddziale,
b) uzyskiwania od nauczycieli porad i wskazówek dotyczących rozwoju dziecka,
c) rzetelnej informacji o postępach, trudnościach i specjalnych uzdolnieniach dziecka,
d) wspierania przedszkola różnymi formami działalności,
e) wyrażania opinii na temat pracy przedszkola bezpośrednio do dyrektora lub Organu Prowadzącego,
f) udziału w zajęciach otwartych, zebraniach oraz konsultacjach indywidualnych.
g) udziału i organizacji wspólnych spotkań z okazji uroczystości przedszkolnych, imprez i innych zajęć,
h) uzyskania informacji o stanie gotowości szkolnej swojego dziecka, aby mogli je w osiąganiu tej gotowości, odpowiednio do potrzeb, wspomagać.
3.Rodzice mają obowiązek:
a) wypełniać „Kartę zgłoszenia dziecka do przedszkola” lub „Deklarację kontynuacji edukacji przedszkolnej” na każdy rok szkolny w terminie wyznaczonym przez dyrektora,
b) znać i przestrzegać postanowień statutowych,
c) systematycznie uiszczać opłaty od września do sierpnia,
d) przyprowadzać i odbierać dzieci z przedszkola, dopuszcza się możliwość odbierania dzieci przez osobę powyżej 16 roku życia upoważnioną do odbioru dziecka pisemnie przez rodzica. Osoba upoważniona przez rodziców powinna zostać wpisana w Karcie Zgłoszenia dziecka lub Karcie Kontynuacji Edukacji dziecka. Upoważnienie to może zostać zmienione w każdej chwili przez rodziców dziecka,
e) zgłaszać nieobecności dziecka w przedszkolu,
f) współpracować z przedszkolem i nauczycielem w celu ujednolicenia oddziaływań opiekuńczo-wychowawczych wspomagających rozwój dziecka,g) przygotować dziecko do funkcjonowania w grupie przedszkolnej w zakresie podstawowych czynności samoobsługowych: jedzenie, zgłaszanie potrzeb, toaleta,
h) zgłaszać nauczycielowi niedyspozycje dziecka i wszelkie niepokojące objawy w jego zachowaniu mające wpływ na funkcjonowanie w grupie,
i) uczestniczyć w zebraniach organizowanych przez przedszkole,
j) śledzić na bieżąco informacje umieszczane na tablicy ogłoszeń, stronie internetowej przedszkola,
k) zgłaszać w sekretariacie zmianę adresu zamieszkania i telefonu kontaktowego,
l) dostarczyć do przedszkola informacje o stanie zdrowia dziecka po przebytej chorobie zakaźnej, pozwalający na pobyt dziecka w przedszkolu,
m) akceptować specyfikę pracy przedszkola integracyjnego ze względu na obecność dzieci niepełnosprawnych,
n) kształtować w swoich dzieciach przez własny przykład szacunek do osób niepełnosprawnych,
o) poinformować na piśmie z miesięcznym wyprzedzeniem o zamiarze rezygnacji z przedszkola.
4.Współpraca z rodzicami odbywa się w następujących formach:
a) zebrania ogólne rodziców i nauczycieli rozpoczynające rok szkolny organizowane przez dyrektora przedszkola,
b) zebrania oddziałowe organizowane przez nauczycieli 3 razy w roku i w miarę potrzeb,
c) zajęcia otwarte organizowane wg. harmonogramu, pikniki, uroczystości, grupa wsparcia dla rodziców,
d) konsultacje indywidualne z nauczycielami, specjalistami i dyrektorem,
e) spotkania w formie wykładów i warsztatów,
f) udostępnianie i propagowanie wśród rodziców literatury z zakresu pedagogiki i wychowania oraz psychologii rozwojowej dziecka, w tym literatury katolickiej,
g) formacja religijna, Msze święte, dni skupienia,
h) indywidulane kontakty rodziców i specjalistów w ramach realizacji IPET
i) tablica ogłoszeń, prowadzenie strony internetowej przedszkola, Facebook

Rozdział VIII
Zasady odpłatności

$18

1.Rodzice ponoszą odpłatność za zakup żywności służącej do przygotowania posiłków: śniadania, przekąski, obiadu i podwieczorku. Wysokość odpłatności ustala dyrektor.
2.Przedszkole pobiera tzw. stałą opłatę miesięczną przez cały rok szkolny — od września do 31 sierpnia, która w zależności od potrzeb może być przeznaczona na remonty, utrzymanie budynku przedszkola, zakup sprzętu i utrzymanie kuchni. Wysokość opłaty miesięcznej ustala dyrektor w porozumieniu z Organem Prowadzącym.
3.Opłata stała nie podlega zwrotowi w przypadku nieobecności dziecka.
4.Przedszkole zastrzega sobie prawo do podniesienia opłat za przedszkole (stałej i/lub stawki żywieniowej) o planowanej zmianie opłat dyrektor powiadamia rodziców z miesięcznym wyprzedzeniem poprzez wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń w przedszkolu lub na zebraniu rodziców.
5.Przy ustalaniu odpłatności dyrektor bierze pod uwagę zasady obowiązujące w innych przedszkolach na terenie miasta oraz możliwości rodziców (opiekunów) dzieci. W przedszkolu mogą być stosowane ulgi i zwolnienia z odpłatności okresowe lub stałe.
6.Opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu pobierane są z góry do 20 dnia miesiąca.
7.Przedszkole pobiera wpisowe przy rejestracji dziecka do przedszkola, które ustala dyrektor w porozumieniu z Organem Prowadzącym. Wpisowe nie podlega zwrotowi.
8.Rodzice uiszczają wyprawkę w ustalonej wysokości w danym roku szkolnym.

Rozdział IX
Zasady przyjmowania dzieci do przedszkola

$19

1.Rekrutacja do przedszkola na nowy rok szkolny rozpoczyna się 1 stycznia danego roku i trwa do 31 marca. Deklaracje kontynuacji składają rodzice w terminie od 1 do 31 stycznia danego roku. Przedszkole prowadzi rekrutację dzieci w oparciu o zasadę powszechnej dostępności.
2.Przyjęć dzieci do przedszkola dokonuje dyrektor.
3.Do przedszkola na dany rok przyjmowane są dzieci zarówno zdrowe jak i niepełnosprawne posiadające właściwe orzeczenie, których rodzice złożą kartę zgłoszenia lub deklaracje kontynuacji.
4.O przyjęciu dziecka niepełnosprawnego do odpowiedniej grupy wiekowej decyduje dyrektor, uwzględniając możliwości placówki.
2.Pierwszeństwo w przyjmowaniu do przedszkola mają dzieci:
– niepełnosprawne, (z orzeczeniem kierującym do kształcenia w integracji ze spektrum autyzmu, z niepełnosprawnością ruchową, dzieci słabo widzące, słabo słyszące, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, a w miarę możliwości placówki z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym),
– rodzeństwo dzieci uczęszczających do przedszkola,
– kolejność składania kart.
3.Zapisanie dziecka do przedszkola jest jednoznaczne z akceptacją przez rodziców organizacji pracy przedszkola wynikającej z jego specyfiki.
4.Rodzice ubiegający się o miejsce w przedszkolu obowiązani są złożyć w przedszkolu prawidłowo wypełnioną kartę zgłoszenia dziecka, odbyć rozmowę z dyrektorem oraz opłacić wpisowe.
5.Poza terminem rekrutacji dzieci są przyjmowane w miarę wolnych miejsc.

Rozdział X
Postanowienia końcowe

$20

1.Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

$21

1.Środki na działalność przedszkola w części pochodzą z budżetu gminy, przekazywane w formie dotacji. Dotacja przekazywana na konto przedszkola podlega rozliczeniu.
2.Na działalność przedszkola, w tym na prowadzoną pomoc charytatywną, Zgromadzenie i samo przedszkole może otrzymać inne dotacje, dary oraz dowolne ofiary od darczyńców.
3.Przedszkole działa w oparciu o Politykę ochrony danych osobowych wraz z Polityką Bezpieczeństwa Informacji od dnia 25 maja 2018 r.

$22

1.Prawo nadawania Statutu, wprowadzania w nim zmian i uzupełnień należy do Zgromadzenia jako Organu Prowadzącego Przedszkole.
2.Rada Pedagogiczna przygotowuje i opiniuje projekt zmian Statutu przedszkola.
3.Postanowienia Statutu nie mogą być sprzeczne z Ustawą Prawa oświatowego i przepisami wykonawczymi do niej.
4.Szczegółowe zasady pracy przedszkola regulują i określają procedury opracowane i przyjęte do realizacji.
5.Treść Statutu podaje się do publicznej wiadomości przez umieszczenie w widocznym miejscu w siedzibie przedszkola i na stronie internetowej.

Statut wchodzi w życie z dniem 1 września 2022 r.