Regulamin
Przedszkola Niepublicznego z Oddziałami Integracyjnymi
im. Bł. Bolesławy Lament w Lublinie
ul. Kochanowskiego 34

1. Przedszkole jest czynne przez 12 miesięcy, od poniedziałku do piątku w godz. 6.40 – 16.30.
2. Dni wolne w ciągu roku określone są na zebraniu organizacyjnym we wrześniu i na II półrocze.
3. Dzieci przyprowadzane są do Przedszkola od 6.40 do godz. 8.30 a odbierane od godz. 14.15 do 16.30 przez Rodziców lub upoważnione osoby według obowiązującej procedury.
4. Rodzice za pobyt dziecka w Przedszkolu wnoszą stałą opłatę miesięczną, opłatę za żywienie – od 1 do 20 dnia każdego miesiąca. Opłaty obowiązują przez 12 miesięcy (nie dotyczy dzieci 6-letnich kończących edukację w Przedszkolu w miesiącu czerwcu).
5. Za każdą nieobecność dziecka w Przedszkolu odlicza się w następnym miesiącu tylko stawkę żywieniową za faktycznie nieobecne dni w Przedszkolu. Opłata stała miesięczna jest należna w każdym miesiącu w Przedszkolu.
6. Dzieci chore (z katarem, z kaszlem itp.) nie mogą być przyprowadzane do Przedszkola.
7. Nieobecność dziecka spowodowana chorobą zakaźną wymaga przedstawienia zaświadczenia lekarskiego zezwalającego na powrót do Przedszkola lub usprawiedliwienia Rodzica. W przypadku choroby zakaźnej Rodzice są zobowiązani natychmiast powiadomić o tym s. Dyrektor.
8. Każda dłuższa nieobecność (powyżej tygodnia) winna być usprawiedliwiona przez Rodziców w formie pisemnej. Jeśli nieobecność dziecka trwa miesiąc wymagane jest usprawiedliwienie lekarskie i pisemna deklaracja Rodziców o dalszym uczęszczaniu dziecka do Przedszkola.
9. W przypadku rezygnacji dziecka z Przedszkola zobowiązuje się Rodziców do powiadomienia s. Dyrektor na piśmie z 1 miesięcznym wyprzedzeniem. Zwolnienie z opłaty za Przedszkole przysługuje w następnym miesiącu po złożeniu rezygnacji z Przedszkola.
10. Przedszkole tworzy oddziały integracyjne i współdziała na rzecz dzieci zdrowych oraz niepełnosprawnych.
11. Dzieci zdrowe i niepełnosprawne otoczone są opieką wychowawcy i zespołu specjalistów wspieranych przez pracowników Poradni Pedagogiczno-Psychologicznej i Poradni Specjalistycznej.
12. Wszystkie sprawy związane z życiem Przedszkola, „trudne” zachowania dzieci są omawiane na terenie Przedszkola w obecności zainteresowanych stron w miarę możliwości jeszcze tego samego dnia.
13. Sprawy trudne omawiane są z Rodzicami w obecności s. Dyrektor bądź jej zastępcy, psychologa, wychowawcy, innych nauczycieli w środy lub w uzgodnionym terminie.
14. Dzieci mogą przynosić do Przedszkola swoje zabawki w określonym dniu – w piątek, dostosowując się do następujących zasad:
a. dzielimy się z koleżankami, kolegami,
b. nie rościmy pretensji, gdy zabawka zostanie zniszczona lub uszkodzona,
c. nie przynosimy do Przedszkola zabawek drogich, przedmiotów drogocennych, wychowawca może określić jakich zabawek nie przynoszą dzieci do Przedszkola lub wprowadzić zmiany w grupie.
15. Do Przedszkola nie przynosimy artykułów spożywczych dla dzieci, np. słodyczy, napojów itp.
16. Przedszkole realizuje cele i zadania określone w Ustawie o Systemie Oświaty w duchu wartości i zasad wiary katolickiej. Wychowanie w Przedszkolu służy podtrzymaniu tożsamości narodowej, uczeniu miłości Boga i Ojczyzny.
17. Z Regulaminem zapoznają się wszyscy Rodzice oraz zobowiązują się do przestrzegania zawartych zapisów.
18. Administratorem Państwa danych osobowych jest Przedszkole Niepubliczne z Oddziałami Integracyjnymi im. bł. Bolesławy Lament w Lublinie.

Lublin, dn. 22.05.2019 r.