Dokumenty rekrutacyjne

Zasady rekrutacji
 1. Rekrutacja prowadzona jest zgodnie z informacjami zawartymi w Regulaminie Statucie Przedszkola.
 2. Deklaracje Kontynuacji Edukacji Przedszkolnej składają rodzice dzieci obecnie uczęszczających do przedszkola – deklaracje należy złożyć w terminie od 2 stycznia do 31 stycznia 2024 r.
 3. Karty Zgłoszenia nowego dziecka do przedszkola przyjmujemy od 2 stycznia do 22 marca 2024 r.
 4. Niekompletne lub błędnie wypełnione dokumenty nie będą brane pod uwagę podczas rekrutacji, prosimy o dokładne wypełnianie dokumentacji, podanie wszystkich wymaganych danych oraz złożenie wszystkich podpisów.
 5. Szczegóły rekrutacji dostępne są w regulaminie rekrutacji zamieszczonym na naszej stronie internetowej.
 6. Złożenie dokumentów nie jest równoznaczne z przyjęciem dziecka do przedszkola.
 7. Warunkiem rekrutacji jest spotkanie Rodziców lub opiekunów prawnych z dyrektorem lub zastępcą dyrektora.
 8. Dzieci nowoprzyjęte do przedszkola obowiązuje opłata rekrutacyjna (wpisowe) w wysokości 400 zł. Opłata rekrutacyjna ma charakter bezzwrotny i uiszczana jest po ogłoszeniu wyników rekrutacji, w ten sposób Rodzic potwierdza wybór naszego Przedszkola, wśród wielu innych placówek. W przypadku zgłoszenia rodzeństwa obowiązuje jedna opłata.
 9. Druk Karty Zgłoszenia Dziecka zostanie udostępniony w dniu rozpoczęcia rekrutacji – można go uzyskać w kancelarii przedszkola lub pobrać z zakładki „Rekrutacja”.
Regulamin Rekrutacji w Przedszkolu Niepublicznym z Oddziałami Integracyjnymi im. bł. Bolesławy Lament w Lublinie na rok szkolny 2024/2025
 1. Do przedszkola przyjmujemy dzieci w wieku od 2,5 lat.
 2. W kancelarii przedszkola lub ze strony internetowej https://lublin-przedszkole.pl/ należy pobrać Kartę Zgłoszenia i dokładnie ją wypełnić, a następnie złożyć do 22 marca.
  UWAGA! Niekompletne/błędnie wypełnione Karty Zgłoszenia nie zostaną uwzględnione podczas rekrutacji.
 3. Pierwszeństwo w przyjęciu do przedszkola mają dzieci:
  – z niepełnosprawnością (posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego: ze spektrum autyzmu, z niepełnosprawnością ruchową, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim oraz, w miarę możliwości placówki – z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym);
  – rodzeństwo dzieci obecnie uczęszczających do przedszkola.
 4. Karty Zgłoszenia dzieci ubiegających się o przyjęcie do odpowiedniej grupy wiekowej, będą rozpatrywane według możliwości placówki i utworzonych grup wiekowych.
 5. Dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych obowiązuje:
  – złożenie kompletu dokumentów (Karta Zgłoszenia, orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, opinie psychologiczne, logopedyczne i pedagogiczne oraz inne opinie z placówek, gdzie dziecko uczęszcza na zajęcia);
  – rozmowa Rodziców dziecka z Dyrektorem i zespołem specjalistów;
  – obserwacja dziecka w Przedszkolu: zabawa, rozmowa z psychologiem.
 6. Informacji na temat rekrutacji udziela Dyrektor lub zastępca dyrektora – sposób kontaktu:
  telefon: 799-074-236, e-mail: kancelaria@promyczki.lublin.pl.
 7. Wypełnione Karty Zgłoszenia można składać w kancelarii, poprzez skrzynkę pocztową lub drogą e-mailową.
 8. Każdy Rodzic ubiegający się o przyjęcia dziecka do naszego Przedszkola może umówić się na spotkanie w celu poznania placówki oraz zapoznania się z rytmem pracy i wartościami jakimi żyjemy.
 9. O przyjęciu dziecka do Przedszkola Rodzic zostanie poinformowany telefonicznie przez Dyrektora lub osobę upoważnioną, a potwierdzeniem wyboru przez Rodziców naszej placówki jest wpłata wpisowego.
 10. Po zakończeniu rekrutacji podane zostaną daty Dni Adaptacyjnych dla nowoprzyjętych dzieci.